۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10520455
T T
۰ نفر
پرخوری روزهای تعطیلات را ورزش و کم خوری جبران نمی کند # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/06/84 علمی.پزشکی.روزه.پرخوری. تحقیقات جدید نشان می دهد پرخوری در تعطیلات و مسافرت ها با کم خوری، ورزش و روزه داری جبران نمی شود. محققان دانشگاه کورنل به دنبال 35 درصد بیش خوری برای دستکم دو هفته به طور متوسط بیش از 2/5 کیلوگرم بر وزن بدن اضافه می شود. تقریبا نیمی از این افزایش وزن چربی است. با این حال بازگشت به رژیم غذایی روزمره این پرخوری را جبران نمی کند. این مطالعه نشان داد رفتارهای تغذیه ای افراد سازوکارهای فیزیولوژی را که در تنظیم وزن بدن نقش دارند تنظیم نمی کند. به عبارتی بازگشت شخص به رژیم غذایی معمول بعد از یک دوره پرخوری پاسخی به پیام های فیزیولوژی بدن نیست. حجم هر وعده غذای مصرفی شاخص میزان تغذیه شخص محسوب می شود. شرکت کنندگان در این مطالعه تقریبا نیمی از افزایش وزن ناشی از دوره های پرخوری را حتی بدون ورزش و یا کم خوری های جبرانی از دست می دهند. به نظر می رسد افزایش سوخت و ساز بدن به دنبال افزایش وزن علت این پدیده باشد. تغییر سوخت و ساز بدن به دنبال دوره های پرخوری یا کم خوری های جبرانی اصلاح نمی شود. مشروح این مطالعه در نشریه "behaivior and physiology" به چاپ رسیده است. علمی./(ش.ش )/1584
۰ نفر