۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10518513
T T
۰ نفر
دوستی ها مهمترین دلیل رواج اعتیاد در بین نوجوانان است # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/03/84 داخلی.علمی.اعتیاد.نوجوانان. نتایج یک تحقیق نشان می دهد بیشتر نوجوانان یعنی 87 درصد افراد مورد بررسی، دوستی ها و ارتباط با دوستان و 15 درصد آنها خانواده را دلیل رواج اعتیاد دانسته اند. در این تحقیق که توسط دکتر"سرور پرویزی"،دکتر"فضل ا...احمدی" و دکتر "علیرضا نیکبخت نصرآبادی" انجام شد،41 نوجوان تهرانی (22 پسر و 19 دختر) 11 تا19 ساله با استفاده از مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.گفت و گو با افراد مورد بررسی بر روی نوار صوتی ضبط و سپس دست نویس شد و بر پایه روش آنالیز محتوایی مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق نوجوانان، دیگر انگیزه های اعتیاد را رهایی از مشکلات و بی خیالی ،احساس بزرگی و قدرت ،جبران محدودیت های اجتماعی ،نداشتن کار و تفریح ،تغییر ارزش ها، ممنوع بودن الکل ،تمایل به هنجار شکنی ،کنجکاوی و به دست آوردن تجربه های تازه دانسته اند. نوجوانان، مدرسه،دانشگاه و خوابگاه ها را به دلیل امکان ارتباط بیشتر و گسترده تر نوجوانان با یکدیگر ،مکان های مناسبی برای یادگیری و مصرف مواد اعتیاد آور به ویژه سیگار برشمردند. علاوه براین در ارتباط با سلامت و اعتیاد، نوجوانان سیگار را بزرگترین بازدارنده سلامت و عامل اصلی روی آوردن نوجوانان به مخدرها دانستند و باور های مذهبی ،ورزش ،اراده قوی و آگاهی کافی را از بازدارنده های اعتیاد برشمردند. بر اساس این تحقیق ،الگوی نوجوانان در روی آوردن به اعتیاد،ندانم کاری های خانواده ها و مخفی کاری فرزندان در مصرف سیگار بوده است . کمتر پژوهشی در زمینه نوجوانان و آلودگی به سیگار ،الکل و مخدرها انجام گرفته است که در آن از نقش چشم گیر دوستان و انتقال عادت های آنان به یکدیگر ،سخنی به میان نیامده باشد. بر اساس تحقیقات مختلف زندگی در خانواده های دو والدی ،وجود خانواده های غیر الکلی ،غیر سیگاری و غیر مستبد و دارای ارتباطهای مناسب با یکدیگر و وجود پدری با حضور موثر در خانواده دست کم هنگام صرف غذا از عوامل موثر در روی نیاورن نوجوانان به سیگار شمرده شده اند. مصرف سیگار توسط والدین از عوامل مستعدکننده سیگاری شدن نوجوانان است و حساسیت و توجه والدین به مصرف سیگار نوجوانان از اعتیاد آنان به سیگار پیش گیری می کند. همچنین در یافته های این تحقیق،بر نقش موثر خانواده بر گرایش به اعتیاد در نوجوانان تاکید شده است .والدین دارای چند شغل و خسته ای که نه تنها از دشواری ها و آسیب پذیری های فرزندان نوجوان خود آگاهی ندارند بلکه ناآگاهانه نقش یک الگوی سیگاری را ایفا می کنند عامل مستعدکننده ای برای روی آوردن فرزندان خود به سیگار به شمارمی روند. بر اساس نتایج این تحقیق،با توجه به اهمیت نوجوانان به عنوان آینده سازان و رواج مشکل اعتیاد ،آگاهی از دیدگاه های این گروه آسیب پذیر در مورد ارتباط مفهوم سلامت با اعتیاد ضروری است و می تواند در زمینه برنامه ریزی های فرهنگی ،بهداشتی ،اجتماعی و برآورد نیازها و اولویت ها سودمند باشد. نتایج این تحقیق در شماره 39 فصلنامه "اندیشه و رفتار" به چاپ رسیده است. علمی/ 1920 1418
۰ نفر