۲۶ فروردین ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۱۰
کد خبر: 83278659
۰ نفر
تركیب هیات اجرایی مركزی انتخابات مشخص شد

تهران- ایرنا- وزیر كشور، دادستان كل كشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان ثبت احوال كشور و هفت نفر از شخصیت های دینی،سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و با تصویب ماده 15 این قانون وزیر كشور را موظف كردند حداقل شش ماه از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشكیل هیات اجرایی مركزی را فراهم كند.
بر این اساس، وزیر كشور(رییس هیات)، دادستان كل كشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان ثبت احوال كشور، هفت نفر از شخصیت های دینی ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای كه حتی الامكان یك نفر از هر یك از حوزه های مذكور در آن حضور داشته باشد اعضای این هیات خواهند بود.
نمایندگان امروز همچنین مقرر كردند: به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی مركزی، وزیر كشور، مجموعا سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی كشور را كه دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشد، به عنوان معتمد به هیات مركزی نظارت معرفی می كند.
پس از تایید هیات مركزی نظارت با رعایت تبصره دو این ماده، وزیر كشور حداكثر ظرف مدت یك هفته جلسه ای با حضور نماینده هیات مركزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذكور تشكیل می دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان هیات اجرایی مركزی با رای مخفی همان معتمدان و اكثریت نسبی از میان معتمدان تایید شده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده، هیات مركزی نظارت را موظف كردند حداكثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر كتبی خود را نسبت به تایید صلاحیت معتمدین معری شده به مرجع پیشنهاد دهنده ارسال كند.
چنانچه هیات مركزی نظارت به هر دلیلی كل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نكرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری كه واجد شرایط باشند به هیات مركزی نظارت پیشنهاد كند.
هیات مركزی نظارت باید حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را كتبا اعلام كند، اگر برای مرتبه دوم معتمدین پیشنهادی مورد تایید هیات مركزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی كه حداقل بیست نفر مورد تایید باشند،‌اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند كرد در غیر این صورت وزیر كشور با كسب نظر هیات مركزی نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد كرد.
با رای نمایندگان،جلسات هیات اجرایی مركزی با حضور 9 نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رای معتبر است.
نخستین جلسه هیات اجرایی مركزی با دعوت وزیر كشور تشكیل می شود و نایب رییس از بین اعضای هیات با كثریت آرا انتخاب می شوند مسئولیت دبیری هیات اجرایی مركزی با دبیر ستاد انتخابات كشور خواهد بود كه با پیشنهاد وزیر كشور و تایید هیات اجرایی مركزی انتخاب می شود.
هیات اجرایی مركزی موظف است كلیه صورت جلسات و مصوبات خود را نزد هیات مركزی نظارت ارسال كند، تصمیمات هیات اجرایی مركزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مركزی نظارت شود، در غیر این صورت، تصمیمات مذكور باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است، مرجع تشخیص موضوع این تبصره هیات مركزی نظارت است.
نمایندگان با تصویب تبصره 6 این ماده تصریح كردند: هیچ یك از اعضای هیات اجرایی مركزی نباید نامزد انتخابات شوند.
سیام**9121**3050 **2021**