شورای اسلامی شهر سمنان > کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سمنان