مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی > محسن طرزطلب