شورای اسلامی شهر سمنان > ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سمنان