روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی