شورای اسلامی شهر مشهد > کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد