شورای اسلامی شهر کرمانشاه > کمیسیون معماری شهرسازی و حاشیه نشینی شورای اسلامی شهر کرمان