اتاق بازرگانی ایران > کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنایع مشترک اکو