وزارت علوم تحقیقات و فناوری > همایش اقتصاد جهانی و تحریم