هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران