سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری > هاشم میرزاخانی