نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی