معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری > نمایشگاه ایران ساخت (دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )