اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان > موزه کلیسای وانک