سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری > موزه ملی تاریخ علوم پزشکی