وزارت صنعت معدن و تجارت > معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت معدن و تجارت