سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی > معافیت سربازی