مسلم بهادری

  • هفتاد سال طبابت

    هفتاد سال طبابت

    فیلمنخستین کسی بود که در ایران، آزمایشگاه تخصصی آسیب‌شناسی را در بیمارستان سینا و دانشکده پزشکی دانشگاه تهران راه انداخت و آن‌را در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور…