شرکت تولید نیروی برق حرارتی > مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی