ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه > محمدجواد حاج علی اکبری