مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم > محمدتقی فاضل میبدی