مشاور فرهنگي و اجتماعي سازمان انتقال خون ایران > مجید رجبی معمار