شورای اسلامی شهر تهران > كمیته دینی شورای اسلامی شهر تهران