شورای اسلامی شهر تهران > كميته دينی شورای اسلامی شهر تهران