دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی > فرهاد غلامعلی فلاح