فاطمه قاسم زاده

  • صدای کودکان کار را بشنویم

    صدای کودکان کار را بشنویم

    پژوهش اجتماعیتهران- ایرنا- فاطمه قاسم زاده مدرس و فعال در حوزه کودک گفت: بسیاری از ارگان ها و ساختارهایی که در جهت حمایت از حقوق کودکان شکل گرفته اند کودک محور نیستند. این امر از آنجایی…