قوه قضاییه > علی مندنی پور

  • یک نصرالله

    یک نصرالله

    پژوهش > کتابخانه ایرنایک نصرالله، نه یک قصّه که داستانی واقعی است که دستمایه‌ای برای مطرح کردن دردهای امروز جامعه شده است؛ کاراکتری واقعی در دنیای حقیقی که حقی برای دیگران قائل نیست.

  • از درّه شعار تا قُلّه عمل

    از درّه شعار تا قُلّه عمل

    پژوهش > اجتماعی - فرهنگی تهران-ایرنا-یک حقوقدان و وکیل دادگستری عقیده دارد که سیاست‌های سازمان صداوسیما در قبال کانون وکلای دادگستری، رفتاری تبعیض آمیز است که نیاز به تغییر رویه و چرخش نگرش دارد.