معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری > علی خاکی صدیق