سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان شمالی > علی اصغر رضازاده