عبدالکریم گراوند

 استاندار بوشهر (از ۱۳۹۷) | گراوند متولد شهرستان کوهدشت است. وی پیش از این فرماندار ایوان و دهلران و ایلام بوده است. همچنین مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری ایلام، معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور، معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر را بر عهده داشته است.