مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار > عبدالرحیم کردی