شورای سیاست گذاری ائمه جمعه > عبدالحمید اسماعیل‌ زهی