مدیرعامل مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران > عباس علی آبادی