وزارت صنعت معدن و تجارت > صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک