وزارت نیرو > شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق