وزارت نیرو > شركت آب و فاضلاب روستايی خراسان شمالی