دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی > سروش قاضی نوری