وزارت آموزش و پرورش > سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی