شورای اسلامی شهر مشهد > ریاست کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد