شورای اسلامی شهر همدان > ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان