شورای اسلامی شهر سنندج > ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سنندج