شورای اسلامی شهر مشهد > ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی زیارت گردشگری و رسانه شورای شهر مشهد