شورای اسلامی شهر سنندج > ریاست کمیسیون عمران شورای شهر سنندج