شورای اسلامی شهر سنندج > ریاست کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر سنندج