شورای اسلامی شهر اهواز > ریاست کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز