شورای اسلامی شهر مشهد > ریاست کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد