شورای اسلامی شهر مشهد > ریاست کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت ها شورای شهر مشهد