شورای اسلامی شهر تهران > ریاست كمیته ورزشی شورای اسلامی شهر تهران